Pindahan Raspi Server

Selama ini raspi server, servernya katamase.id, terhubung dengan internet melalui jaringan Indihome di rumah BSD. Kali ini tidak akan cerita tentangn layanan Indihome-nya. Tidak, jangan khawatir. Ini cerita tentang memindahkan raspi server. Beneran pindahan nyata, bukan hanya file-file yang diperlukan dipindahkan dengan cara copy paste atau send file, tapi raspi servernya diangkut dan dipindahkan. Memindahkan secara fisik.

Memindahkan secara fisik sebetulnya mudah dilakukan. Tinggal dicolok dengan router di tempat yang baru. Ya betul semudah itu. Hanya karena ada setting di dalam terkait dengan: alamat IP Private, alamat server raspi di jaringan LAN maka perlu ada sedikit yang harus diotak-atik. Ya sedikit saja, mudah kok.

Pertama perlu menyesuaikan IP configurationnya dulu. Mungkin di router lama menggunakan 192.168.100.xxx dipastikan dulu di tempat yang baru pakai konfigurasi itu atau yang lain, misal jadi 192.168.1.xxx. Caranya mudah, tapi kalau lupa bikin setengah mati. Informasi yang harus diubah karena pakai dhcp, maka ada di /etc/dhcpcd.conf edit dikit di situ, sesuaikan saja.

Akses ke raspi server pakai akses fisik saja. Butuh monitor, jangan lupa. Terus lihat konfigurasi dhcp-nya itu. Sesuaikan. Lalu coba SSH pakai komputer yang lain, klo SSH-nya bisa berarti sudah sesuai konfigurasinya. Hanya ingat, mesti jeli dalam pengubahan konfigurasi. Ada saja yang bisa bikin salah.

Kedua, lakukan setting kecil di routernya. Jadi kita perlu akses ke router, bila sudah dapat alamat router, buka saja pakai browser. Paling butuh login, informasi loginnya bila belum diubah banyak tersedia di internet. Tergantung model routernya.

Jika sudah bisa masuk, cari di modul Application (atau apa gitu pokoknya untuk me-forward) untuk me-forward alamat raspi server. Inget port yang dibuka untuk web servernya. Jangan lupa juga lakukan fwd juga untuk port server Apachenya.

Lakukan dengan cermat, jangan ada kesalahan tulis. Jika sudah, yawis pasti server raspi sudah bisa diakses lagi dari internet.

Sebuah catatan dibuat setelah semalaman otak-atik konfigurasi dan tidak sukses. Setelah ditinggal tidur dini hari dan tidur siang, dilihat lagi ternyata ada salah tulis kelebihan tanda (/) yang harusnya (.). Sebuat catatan buat pengingat diri.

Hore katamase.id sudah hidup lagi, di udara pagi yang lebih segar.

Ziarah – Jiarah

Wis suwe dhuweni pepinginan ziarah (maneh) nang Sumur Kitiran Kencana, Patung Ibu Risang Sungkawa kang ana ing Greja Maria Asumta Pakem. Bab Sumur Kitiran Kencana – Patung Ibu Risang Sungkawa, wis akeh sing nyritaake. Buku anggitane Rama Sindhunata jejuluk ‘Aburing Kupu Kuning’ nyritaake awal mula sumur kang mapan ing njero greja. Saiki ora arep nulis tentang buku, iki tentang ziarah.

Ziarah, jiarah jarwane siji sing diarah. Ziarah itu nglakoni lelungan lan anamung siji sing diarah. Apa siji kuwi, saben wong yo beda-beda. Ana sing ngarah weninging pikir, kamulyan, kalungguha jabatan, nduweni raja brana, lan liya-liyane malah ana uga sing ngarah jodo. Jodo lan rezeki sing dingerteni iku asale seka Gusti piyambak, mula ziarah kanggo nemoni jodo opo rezeki iku dudu barang aneh. Siji sing diarah iku mujudake fokus marang apa kang dadi pepinginan.

Ziarahku iki ora iku kabeh. Ora ana sing diarah, ora ana nyenyuwun kang mirunggan marang Gusti. Yo mung pingin ziarah. Nek ditakoni lan kudu wangsulan: kenapa kudu ziarah? Wangsulanku: pingin ngrasakake kaya ngapa simbah mbiyen, taun patang puluhan utawa seket, tindak ngreja. Kiraku yo ing tahun samono simbah wis dadi dadi Katolik lan dadi warga greja Pakem iki. Pepastine soal tahun dadi Katolik lan apa bener umat Pakem, isih kudu tak golek katerangan sing gumatok. Ngertiku mung nisane simbah, sing seda tahun 1965, wis ana baptis: Bibiana. Wis tak goleki Bibiana (uga ana sing nyebut Viviana, Vivian) ini salah satunggaling wong suci (prawan lan martir) ing mangsa-mangsa awal kekristenan.

Kebayang tahun semana simbah tindak greja nang Pakem. Adohe udakara pitung kilometer saka lenggahe simbah ing dusun Karanglo Cangkringan. Jaman semana durung akeh kendaraan kayata saiki. Anane andong dokar utawa sepeda. Nek simbah tindak greja nitih sepeda, ya pantes wae amarga adohe. Ning nek mlaku, yo pantes wae. Ing bukune Rama Sindhunata dicritake simbah-simbah yen nang greja isuk umun-umun, mlaku ngawa blarak murub sing dienggo pepadang sak dalan-dalan. Aku mbayangke simbah kakung dan putri mbiyen ya kaya ngono kui.

Iku mau sing ndasari pepinginan ziarah tumuju greja Pakem (Gereja Maria Asumta), ora baen-baen: mlaku. Adohe udakara nem – pitung kilometer, wis tak ukur ngganggo Google Maps. Wis tak pilih dalan sing paling cedhak liwat tengah sawah lan dusun, dudu dalam amba sing biasane tak liwati nek ngganggo pit motor utawa mobil. Mlaku nuruti dalan sing ditunjuke Google Maps amarga durung ngerti ngendi dalan sing kudu tak liwati. Wis diniati ora mandeg ngaso, ngombe utawa jajan sak durunge tekan greja. Nek isa ya karo ngelelimbang wacan kitab suci ing dina iku (tak rungoke nganggo Airpods), ndonga lan nyanyi ing njero batin. Nek karo nyanyi utawa sembayang sora, lak diarani wong kurang sak ons mengko. Wektune sekira sejam seprapat. Kabeh wis tak persiapke.

Wis rada sak wetara awan anggonku mangkat, wis meh jam sepuluh. Dudu apa-apa, kudu ngenteni iki kira-kira udan apa ora. Rak ora lucu nek lagek mlaku tengah sawah, terus kudanan. Ngiyup nang endi to. Kanthi ati bungah lan gambira lelaku mlangkah sak langkah-sak langkah, nek langsung pirang-pirang langkah krungkeb yo.

Sapa Aruh
Sak dalan-dalan ketemu wong iya sapa aruh: nuwun sewu, monggo, tindak pundi, mlampah kemawon, lan matur nuwun iku ukara sing asring tak enggo mulai sapa aruh. Ing jaman korona kopid, metu ngomah nganggo masker wis ora cukup yen mung mesem. Mesem ora cukup, soale ketutupan masker. Sapa aruh iki tak pikir bab sing penting soale dhewe iki urip bebrayan karo wong liya. Bebrayan ora mung karo kadhang sadulur utawa tangga teparo cedhak nanging ugo kanggo sapa wae sing ditemoni sak jeroning urip iki. Padha-padha titah kang urip ning bumi sing siji iki.

Sapa aruh uga mrenani ing ati. Sajake dhewe iki ora dhewekan. Anggonku mlaku yo mung dhewekan, nanging sak dalan-dalan ana wae kancane, ana wae sing sapa aruh: cah cilik, bujang, prawan, ibu, bapak, lan simbah-simbah. Ana sing uga mlaku, banjur kepetuk. Ana sing lagi nang sawah, ngaso, dolanan utawa lagi wawan rembug karo liya-liyane. Iya krasa banget yen sapada-pada iku ya dadi sadulur. Sadulur yen ketemu yo sapa aruh.

Urip Bebrayan
Bab urip bebrayan sing tak temoni lan tak critakake iki dudu bebrayaning manungsa. Wingi iku aku nemoni ana bapak tani lagi mbajak sawah lan sak pirang-pirang manuk kunthul ana ing sandinge. Siji loro kunthul mabur ning mburine bajak sajake golek cacing utawa keong sing keangkat bajak. Liyane, akehe udakara welasan, sabar nunggu. Kunthul ora rebutan golek cacing utawa keong kui mau. Iki urip bebrayan sing tenan, ya ing antara para kunthul, ya ing antara kunthul – bapak tani sing lagi mbajak. Kunthul ora wedi karo bapak tani iku, ora wedi karo bajak sing dilakoke. Kunthul-kunthul ora rebutan. Kunthul malah nemu pakan sing akeh lan gampang. Bapak tani uga ora keganggu lan ora perlu ngusah manuk-manuk kunthul iku.

Rasaku iki ngelingke Gusti sing bakal nyukupi uripe manungsa (lan sato khewan uga mestine), lewat bebrayan nyukupi liyan. Cukup urip bebrayan, kabutuhane urip wis dicepakake Gusti. Sak liyane iku dudu cukup utawa kabutuhan nanging rasa pepinginan sing krasa dadi kabutuhan.

Waspada
Dalan sing diliwati ora kabeh dalan tengah pasawahan, pategalan dan dhusun. Tapi uga ngliwati dalan gedhe, sing liwat ya ana motor, mobil, truk gede cilik. Wis pokoke sak lumrah dalan gede. Nemoni dalan ngene iki, mlipir lewat tengen dalan luwih becik. Apik amarga bebaya ana ngarep lan bisa weruh dhisik. Nek lewat kiwa, malah bebaya seka mburi, ora diweruhi. Bebaya iku maujud kendaraan sing mlaku ing dalan gedhe kui mau. Ana wae kendaraan sing banter, sing mlakune minggir, amba rowa gawane, ndlenger lan liya-liyane.

Bab iki dak pikir aweh pelajaran yen urip iku kudu dipikir (mlaku ing kiwa apa tengen dalan), lan waspada yen to nemoni bebaya ing ngarep kana. Urip ki yo kudu dipikir, kaya unine Platon wong Yunani kuna: urip sing ora dipikir, dudu urip sing sak benere. Manungsa dilengkapi uthek sing kudune yo dienggo mikir, termasuk mikir urip sing ora mung dilakoni kanthi spontan.

Tekan
Ora krasa olehe mlaku wis sak jam luwih. Sakjane yo dudu ora krasa, soale dipasang aplikasi yen wis sak kilometer utawa setengah jam aweh tandha. Sikil yo wis krasa rada abot dienggo mlangkah. Eluh kringet uga dleweran nelesi kaos. Tapi kabeh mau ora dipikir, ngertine tujuane isih ana ngarep kana. Siji sing tak arah: Greja Pakem lan tanpa leren. Ngarah siji iku, fokus, ndadeake kahanan sak kiwa tengen lan uga ing badan dhewe ora pati dirasaake.

Urip kuwi ya kaya ngono, yen ana siji sing diarah, luwih gampang ngarah marang sing diarah. Liya-liyane iku nek ora dianggap gegoda, yo mung sak wetara sifate. Gegodan dan sak wetara iku dudu sing kudu dipikir lan dilakoni kanthi temen. Urip sing temen iku urip sing ngarah lan melu arahe seka lan bareng Gusti dhewe.

Donga
Kaya lumrahe wong ziarah nang Gua Maria, neng Greja Pakem iki tapi dudu gua ning patung Maria, nyumet lilin lan ndedonga. Lilin mujudake pepinginan karaben bisa fokus anggone ndedonga. Aku ora ndonga secara mirunggan, mung meneng mbayangke simbah mbiyen melu bojana ekaristi nang greja kene. Mbayangke simbah-simbah sing dicritaake ana ing bukune Rama Sindhunata kae. Mandengi pasuryan patung Maria, kasebut patung Ibu Risang Sungkawa. Rasaku iku wis dadi donga.

Patung Maria mapan ing samping altar, lan ing sangarepe ada sumur loro. Sing siji cilik dan sing siji luwih gede. Sumur cilik iku sumur sing pertama, sing awal. Sumur sing luwih gede iku sumur sing digawe tembe mburi. Sumur iku sing diarani Sumur Kitiran Kencana. Ana uga patung kodok lan anak bajang neng kana. Bab kodok ana hubungane karo awal mulane sumur kui, termasuk kembang pitung rupa.

Kabeh iku mau: patung, Maria, kodok, lilin, gedung greja, altar lan salib sarta suasana wis dadi donga. Donga syukur dene Gusti kui pancene wis nyukupi kabeh kabutuhan. Wis ora ana kurange.

Camcao
Ora watara suwe nang greja. Banjur mulih. Mlaku maneh wae, padahal ujare mlaku, ora ngaso, lan ora ngombe iku mung pas mangkat. Tapi ati bungah, langit sing mendung penak, rasanya sikil ya kuwat nek kudu mlaku maneh nem – pitung kilometer maneh.

Mulihe kok yo ketemu bakul camcao nang terminal Pakem. Wektu iku lagi sariawan. Biasane nek sariawan aku ngombe camcao ya terus suda krasa larane. Wah pas tenan iki. Ngelak, ngombe es camcao seger banget. Regane mung limang ewu, tapi critane bakule iku regane luwih nek satus ewu: akeh, lucu, ana wae sing dicritake, guyon akrab. Tapi ya sak cukupe, soale jejere dodolan bakso, mengko aku malah dadi pingin bakso. Ngono pikirku.

Lanjut mlaku maneh, dalane padha tapi sing ditemoni beda. Wis jam siji luwih lagi tekan omah maneh. Sikil rada kemeng, pegel. Sesuke sariawanku njur wis ora krasa lara banget. Apa iku walesane amarga aku ziarah mlaku? Kayane dudu. Ben wae ninggal misteri. Sumanggo.

Pantang lan Pasa

Ing mangsa prapaskah, iku mangsa kang dibukak Rabu Awu tekan Minggu Paskah, umat Katolik nglakoni masa pantang lan pasa. Anggering pantang lan pasa miturut agama Katolik pancene ora abot. Sakjroning prapaskah sing 40 dina iku wajibe pantang ing dina-dina Jumuah. Malah kewajiban pasa yo mung nang dina Rabu Awu lan Jemuah Suci. Apa sing dipantangke? Diwenehi conto: pantang uyah, pantang gula, pantang rokok, lan pantang daging. Masing-masing pribadi, kaluwarga, komunitas iso nentokke dhewe arep pantang apa. Terus nek pasa mung diatur supaya mangan sedina sepisan, kapan wae wektune.

Sak liyane sing wis ditentukake, ya oleh wae nentokake pantang lan pasa kanggo pribadi. Nek wis nyirik legi amarga nandang diabet, tentu pantang gula wis ora pas. Akeh uga sing nentokake sirik sing disenengi misale seneng nonton drama koreya, yo selama masa prapaskah ngurangi nonton. Sing nyandu nonton yutub, karaokean, saiki ngurangi. Karaben opo? Yo isa melu ngrasakake susah wong kang mduweni keterbatasan soal-soal iku mau.

Dipesenke uga yen masa prapaskah iku masa pamartobat, welas asih, lan luwih cedak maneh karo Kabar Kabingahan sing digawa Gusti Yesus. Merlokake luwih sering maca Kitab Suci, nglelimbang apa sing dikabarake Gusti Yesus Sang Sabda piyambak. Dielingake uga yen urip nang ndonya iku dudu urip dhewe nanging urip bebrayan. Maksude apa? Ya ing masa sing becik iki, temtu apik yen akeh donga sing sifate pribadi: ucap syukur dan nyenyuwun sing asipat pribadi. Ora ana salahe. Nanging kita uga kautus gawe ndonya iku memperi swarga. Ing urip bebrayan kita diwelingake: aweh tetulung, gawe bebungah, nglungani congkrah.

Suwek-suwek atimu, aja klambimu. Iki ujaran sing pas banget ing masa pamartobat iki. Dudu barang sing ketok (klambi) sing kudu disuwek tanda pasa tapi sing ora ketok, ati. Artine diri pribadi dhewe sing kudu ngerti apa tindakan pamartobat sing dilakoni. Ati sing wis atos, sing ora isa ngrasakake kesulitane tangga teparo saiki disuwek karaben isa melu ngrasakake. Ora mung ngrasakake malah kudu mlangkah: piye carane ben tangga teparo, sapa wae sing ditemoni, bisaa melu mesem ayem.

Ngelingi yen ora urip dhewe nanging urip bebrayan mula aweh derma diutamaake ing mangsa prapaskah. Pantang jajan, dhuwit sing kudune kanggo jajan, saiki dikumpulanke terus dienggo mbantu wong sing mbutuhake. Ketemu sedulur sapa wae sing kecingkrangan, ora owel ngetokake dana sing sithik yo oleh, akeh temtu saya pikoleh. Kabeh mau dilakoni kanthi kesadaran diri, ora mung netepi aturan lan angger. Tumindak sing kalakon adedasar kesadaran diri temtu nduweni biji sing luwih dhuwur tinimbang tindakan sing dasare kewajiban.

Kesadaran diri isa dibentuk ngganggo kebiasaan ngelelimbang kabar kabingahan sabda dalem Gusti. Maca kitab suci, nyimak, mikir-mikir, lan ngelelimbang warta kabungahan saben dina ing masa iki disurung banget. Yen ing Katolik nduweni jadwal wacan kitab suci padinan. Iki mbantu banget kanggo membiasakan diri utawa nuntun wacan apa sing arep diwaca, kitab utawa sabda endi sing arep dilelimbang, dikunyah-kunyah.

Malah ing jaman digital iki ora perlu maca, iso mung ngrungoake utawa nonton video. Jaman digital yang yo iso nyedakake, iso ngadohake manungsa ing urip bebrayan dan keimanan. Kabeh mau nang tangane awake dhewe. Mula ayo manfaatke jaman digital iki kanggo mbangun urip kang luwih diberkahi dan dirahmati.

Nek wis kui kabeh, mugi Gusti tansah mberkahi muga ing masa prapaskah iki isa nglakoni pamartobat seka ati kang jeru, tobat sejati, pamartobat sing bakal gawe urip sing luwih apik ing tembe mburi nganti pungkasaning urip. Amin.

Cerita Butuh Konteks, Juga Tertawa

Ulasan buku, mengingat ini blog hanya tulisan tanpa gambar maka untuk ngecek bukunya silakan klik tautan twitter ini:

Dagelan, pernah dikasih tahu orang tua dulu artinya kegagalan. Dicontohkan: dagel itu kalau gagal melompati parit di sawah. Artinya dagelan itu menjadi lucu karena gagal menggunakan logika. Nah dagelan dan lelucon itu bikin ketawa karena tidak sesuai logika. Itu syarat pertama.

Syarat lelucon yang kedua, ya konteks. Semesta di mana lelucon itu diluncurkan akan menentukan apakah lelucon itu akan membuat tertawa terkekeh, tertawa gembira, senyum kecut atau terdiam gak dong. Bila terdiam, gak dong: apa sih lucunya maka semesta lelucon itu tidak ditangkap dengan baik. Cerita atau lelucon itu gagal membuat lucu karena pendengar tidak mengetahui konteks pembicaraannya. Atau seperti anak sekarang bilang: garing, lelucon bapak-bapak.

Dua hal itu terasa banget pada buku dengan judul Catatan Kriminal MoZu dan Kisah Tawa Lainnya karya Andreas Zu. Buku ini tidak ada penerbitnya karena diterbitkan secara independen oleh penulisnya di masa pageblug tahun 2020 ini. Buku kecil dengan jumlah halaman 180an ini berisi 53 cerita yang dibagi dalam tiga bagian. Tidak penting banget pembagiannya, tidak mempengaruhi harus dibaca dari mana. Setiap cerita itu berdiri sendiri.

Pembagian dilakukan katanya untuk membagi masa cerita. Bagian pertama ketika sedang pendidikan (romo) di seminari. Bagian kedua cerita pengalaman setelah jadi romo dan bagian ketiga agak khusus, berisi 3 tulisan. Tiga tulisan itu dua permenungan, kenangan tentang orang yang sudah meninggal dan satu tulisan dengan judul Andreas Zu, bisa dipastikan tentang penulis yang dilengkapi dengan foto gantengnya (pakai topi sih). Halah, lebay tentu lewah. Tulisan terakhir ini entah kenapa tidak mengusik syaraf tertawa.

Iya, beneran. Jika yang membaca cerita tersebut tidak memahami semesta pembicaraan maka syaraf tertawa dijamin tidak akan terusik. Soal tidur ketika berdoa mungkin mudah memancing tawa siapa pun. Tapi soal akuarium padahal yang dimaksud ordinarium misa tentu butuh waktu berpikir sejenak atau bahkan: apa sih lucunya bagi yang tidak mengetahui apa itu ordinarium misa. Ada beberapa cerita lagi yang begini. Namun bagi pembaca Katolik, akan tertawa terbahak dari awal cerita hingga cerita terakhir. Tapi ya jangan ketawa waktu baca cerita dengan judul: Andreas Zu ya.

Cerita lucu memang bisa berasal dari kelucuan situasi yang terjadi, itu tadi tidak mengikuti logika, tetapi juga bisa berasal dari kesengsaraan tokohnya. Tinggal sudut pandang saja. Tentang penulis yang mabuk arak misal, bisa menimbulkan rasa kasihan, tetapi juga sehat untuk menertawakannya. Cerita berjudul Ambyar Tenan di halaman 51 malah yang membuat tertawa itu ilustrasinya: tergambar kelapa dengan tangkainya seperti sumbu bom dengan pembicaraan: + rumah kita, pak -kayak jaman perjuangan ya, bu. Lha kalau tokoh yang diceritakan itu ya pasti mengalami trauma yang tidak sedikit ya. Kenapa begitu? Baca aja sendiri. Gak boleh banyak spoiler.

Buku yang diberikan ilustrasi oleh Bayu Edvra (romo juga ini, yang pinter bikin gambar dan punya IG yang kontennya ciamik) melengkapi cerita yang ada. Tapi seperti dituliskan oleh penulisnya: (meski coretannya lebih banyak mem-bully saya. Haish!), memperhatikan ilustrasinya memang mengundang senyum sih.

Sebagai buku yang memancing tawa memang penggunaan kata tidak hanya kata baku bahasa Indonesia. Banyak beterbaran (yang bener: bertebaran atau beterbaran atau berterbaran sih?) digunakan bahasa Jawa. Banyak juga ungkapan dalam kata yang tidak ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ya. Mengganggu? Tidak, karena komunikatif. Keliru, mungkin iya jika diukur dengan kaidah berbahasa Indonesia.

Jadi apakah buku ini bisa dibaca oleh mereka yang bukan Katolik atau Kristiani? Ya bisa banget. Bahkan buku ini dijamin tidak hanya akan menyebabkan tertawa tetapi juga penambahan pengetahuan. Minimal mematik keingintahuan bagi yang tidak dapat menangkap konteks cerita dengan baik. Setiap buku yang mengajak berpikir, yang membuat ingin tahu adalah buku yang berhasil. Nah buku ini udah bikin berpikir, bikin ingin tahu, juga memuaskan syaraf ketawa. Istimewa banget. Tabik.

Lima Menit Buat Apa

Lupa, maksudnya tidak ingat, itu iklan produk apa tetapi kata-kata pembukanya: ‘lima menit buat apa’ membekas banget. Membekas baik karena nada kata-kata itu diucapkan tetapi juga melekat kata-katanya. Waktu lima menit buat apa?

Di jaman yang serba maunya cepat ini, waktu menjadi sangat-sangat diperhatikan. Semua diukur dengan efisiensi maupun efektivitas penggunaan waktu. Contoh sederhana, menjadi terganggu ketika koneksi internet lambat (artinya butuh waktu lebih banyak untuk mengakses sesuatu). Padahal benarkan waktu yang ada itu telah dimanfaatkan dengan baik? Benarkah lima menit itu menjadi sangat penting dalam hidup dan keseharian?

Produktivitas menjadi sumber segala hitung menghitung hidup sekarang ini. Pada akhir tahun seperti ini biasanya dilakukan perhitungan: apa yang sudah diraih dalam hidup ini, kemudian nanti disusul dengan ‘yuk buat resolusi di tahun depan’. Yang diraih dalam bentuk barang berujud (tangible) dan yang dibuat dalam bentuk kegiatan. Kegiatan menghasilkan barang berujud. Jika produktivitas hanya dihitung dengan hasil nyata berupa barang, kekayaan lebih tepatnya, maka hidup disederhanakan dengan menghasilkan sesuatu yang berujud barang nyata.

Padahal hidup lebih luas banget dari sekedar menghasilkan barang. Mensyukuri dan menikmati hidup itu juga sesuatu yang sangat penting disadari. Bersyukur bahwa masih diberi hidup oleh Sang Mahatunggal. Apalagi di masa pageblug di mana catatan tentang kesehatan dan kematian demikian sering dijumpai.

Kembali ke ‘lima menit buat apa’, menjadi luas cakupan yang dibuat. Lima menit untuk mensyukuri hidup, mengucap terima kasih kepada Sang Pemberi Hidup, memuliakan-Nya, memuji dan menyembah-Nya. Lima menit dalam kesadaran untuk memuji, memuliakan, menyembah sudah cukup untuk memberi kesegaran pada hidup. Dalam bahasa produktivitas, tidak melakukan apa-apa dalam lima menit itu kecuali jatuh pada kesadaran tentang Sang Khalik, bisa saja tidak efektif apalagi efisien. Tapi dalam bahasa kehidupan, itu sangat berarti karena itu berarti sedang menikmati hidup.

Meskipun terlihat sedang melawankan antara menikmati hidup dan produktivitas tapi tidak berarti yang produktif itu tidak menikmati hidup. Bukan begitu cara melihatnya. Tapi dalam kerangka hidup, perlu harus selalu mempunyai kesadaran diri. Kesadaran diri tentang apa saja. Kali ini kesadaran diri tentang hidup dan pemberi kehidupan.

Buat apa hidup jika tidak dinikmati.

Jika tambah bingung baca ini, itu memang tujuan tulisan ini: membuat berpikir tentang hidup. Tabik.

Alat Peraga Kampanye

Tergelitik melihat alat peraga kampanye pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020 nanti. Banyak hal bisa disoroti melihat alat peraga kampanye. Masih tetap seperti dulu baliho dan spanduk sebagai alat utama kampanye. Pandemi membuat terlarangnya pengumpulan massa menjadikan spanduk dan baliho pilihan terbaik.

Tapi menarik untuk melihat alat kampanye ini di dua media: spanduk di pinggir jalan dengan yang di koran. Pengamatan sekilas saja langsung bisa membedakan: spanduk di pinggir jalan diberi foto calon dan satu dua tulisan berisi ajakan atau mungkin visi misi singkat. Visi misi singkat juga berupa tagline, biasanya singkatan padu dari nama kedua calon dan dibuat menarik. Tak perlu dikutip di sini nanti jadi kampanye. Tapi tak banyak yang menyertakan lambang partai politik pendukung calon.

Beda dengan yang ada di surat kabar di samping gambar calon, nomor urut, juga dipastikan ada lambang partai pendukung. Mungkin itu iklan dari KPU, mungkin saja karena semua calon ada di situ, baik yang calonnya ada dua, tiga, maupun empat. Tapi mungkin juga itu dari partai pendukung pasangan calon, bukan dari pasangan calon sendiri

Semua tahu bahwa pencalonan itu dapat melalui partai pendukung maupun calon independen. Teknisnya tidak sederhana. Melalui partai harus melebihi ambang batas jumlah kursi yang dipunyai partai pendukung itu di legislatif daerah. Ada yang satu partai tapi ada juga yang banyak partai. Sedang calon nonpartai harus mengumpulkan dukungan yang diwujudkan dengan pengumpulan foto copy kartu tanda penduduk. Dukungan berupa kartu tanda penduduk itu harus memenuhi jumlah tertentu. Tak boleh kurang, tak boleh bodong. Komisi Pemilihan Umum Daerah melakukan verifikasi terhadap foto copy kartu tanda penduduk itu. Ribet, sudah pasti banget ribetnya. Upayanya juga luar biasa mungkin untuk menjaga keadilan, fairness.

Jika begitu, mengapa spanduk dan alat peraga kampanye mereka tidak banyak yang menampilkan lambang partai pendukung? Apakah partai sudah tidak penting lagi untuk menarik pemilih? Kualitas calon lebih utama daripada partai pendukungnya. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon maka partai dapat ditinggalkan. Nanti jika terpilih toh tetap harus ada konsolidasi partai di legislatif agar kebijakannya dapat diwujudkan. Apakah partai itu pendukung atau bukan, konsolidasi tetap harus dilakukan.

Pemilih memang harus memperhatikan catatan perjalanan dan pengalaman pasangan calon. Tidak perlu memperhatikan partai pendukung pasangan calon tersebut. Sebab juga sepertinya tidak ada hubungan antara partai pendukung, visi misi pasangan calon, dan kinerjanya ketika sudah ditetapkan sebagai pemenang. Pemilih memilih bukan didasarkan alasan ideologis partai pendukung tapi lebih kepada ‘rasa sreg’ terhadap pasangan calon tertentu. Itu jika mau memilih. Tak memilih, tak apa.

Ya mau gimana lagi, yuk milih ya, Rabu, 9 Desember 2020. Tabik.

Tentang Nama, Sesuatu yang Belum Terceritakan

Pada tahun-tahun akhir 1990an, hobby memelihara burung untuk ikut kontes adu keindahan suara burung berkicau mulai marak. Jika masa sebelum itu sudah ada kontes suara burung perkutut atau keindahan ayam serama atau ayam bekisar, maka di tahun-tahun itu muncul kontes burung berkicau. Untuk membedakan kontes burung perkutut (juga puter dll) dengan burung berkicau ini maka dipakai istilah Kung (Mania) untuk burung perkutut dan Kicau (Mania) untuk yang bukan burung perkutut.

Jenis burung di kontes kicau ini lebih beragam: anis merah, anis kembang, kenari, cicak hijau, murai (batu), branjangan, blackthroat, kacer, pentet, dll. Banyak banget. Makanan dan perawatan bermacam ragam burung itu juga berbeda-beda tidak bisa saling dipertukarkan.

Nah untuk memudahkan menunjukkan burung mana harus mendapat perlakuan apa, burung-burung itu diberi nama. Pengenal hanya dari bentuk atau warna sangkar, mudah membuat keliru karena sangkar tidak banyak beda bentuk, warna, dan ukuran. Mungkin untuk 2-5 sangkar masih agak mudah, tapi bila sudah belasan atau puluhan, menambah ribet saja bila butuh menunjukkan sangkar (burung) yang mana.

Nama: krincing, kroncong, kukila, kecebong, kembanglambe, kemilau, kemoceng, dll (waduh nyebutin nama piaraan hampir seperempat abad yang lalu emang tidak mudah). Jagoan kuliner jaman jadul yang juga hobby burung berkicau memberi nama piaraannya dengan peralatan memasak dan makan: sendok, garpu, sotil, kompor, dandang, dsb. Yang suka dengan sepakbola, akan memberikan nama burungnya dengan berbagai nama legenda sepakbola dan sebagainya. Nama itu sekaligus buat didaftarkan waktu kontes, bila juara nama nama burung (dan nama pemilik) akan dituliskan dalam sertifikat. Tentang kontes burung berkicau ini menarik juga untuk dituliskan.

Pemberian nama tidak hanya kepada burung piaraan tetapi juga mobil dan motor. Nama untuk mobil: kangjo, klawu, dan katana ya hanya 3 karena hanya pernah punya tiga mobil.

Tetang nama piaraan sekarang ini: Kikhu, Sikill, Killy, dan Kiddo menjadi menarik. Menarik karena Kikhu kita panggil I-U, terus karena drakor rame diubah menjadi Ie-YhUng, biar jadi nama Korea. Sikill dipanggil I-el, kadang juga Ie-Yhing, biar berasa Korea juga. Sedang Killy dipanggil Illy, karena suka bikin pening kepala dengan kesukaannya pergi keluar rumah sedang sudah malam dan pintu-pintu hendak dikunci. Semoga tidak bikin dia menjadi mudah sakit dengan panggilan itu.

Tapi nama itu akan kembali ke nama resmi yang didaftarkan di dokter hewan dan tertulis di medical recordnya: Kikhu, Sikill, dan Killy. Kiddo musang itu tidak punya panggilan lain, ya karena dia sendiri, mudah dikenali. Juga karena galak, jadi gak banget buat ditimang-timang atau dipeluk-peluk misalnya.

Begitulah cerita tentang nama piaraan.

Ki Seno Nugroho

Wayang kulit, ini tontonan yang sejak kecil menyihirku. Sihirnya dari suara kecrek di kaki dalang dan gedokan tangannya. Magis. Meskipun hingga remaja tidak bisa dibilang maniak nonton wayang, tapi lumayan. Waktu itu wayang hanya dinikmati dengan pertunjukan live, yang jarang juga terjadi di tempat yang terjangkau. Mahal tanggapan wayang kulit itu, sedang kota kecilku itu bukan kota yang berkelimpahan.

Kemudian muncul wayang kulit dalam siaran radio. Sesekali mendengarkan. Ada Ki Timbul Hadiprayitno, Ki Sugito, Ki Anom Suroto, dan Ki Manteb Sudarsono untuk menunjuk beberapa nama yang terlitas. Juga ada di kaset. Mendengarkan berbeda jauh dengan menonton langsung. Mendengarkan hanya bisa membayangkan sabetan, cara dalang menjalankan wayangnya, apalagi ketika perang. Jika nonton di balik layar maka sabetan ketika perang itu selaras dengan bunyi gamelan yang ketika mendengarkan hanya mendengar bunyi tanpa melihat kelebat. Dulu nonton wayang itu ya melihat di layar, sehingga yang terlihat hanya bayangan. Bukan seperti sekarang wayang ditoton dari balik punggung dalang. Melihat bayangan wayang itu membuat terasa sekali kemampuan dalang menghidupkan wayang. Bener-benar hidup, bernafas, bergerak, berdaging, luka parah, dll.

Cerita wayang tidak pernah benar-benar melekat untuk diingat. Bukan apa, fragmen wayang yang sepotong-sepotong itu lebih menarik. Tapi alasan yang paling tepat: kadang tidak tahan untuk menonton wayang dari suluk sampai tancep kayon mati blencong, dari awal sampai akhir. Yang ditunggu limbukan, perang kembang (perang yang baru banyak omong, perang kata-kata, tantang-tantangan), dan tentu goro-goro di mana punakawan muncul. Pengalaman itu yang membuat menjadi senang nonton Ki Seno Nugroho.

Kira-kira tahun 2018 (?) di youtube mulai ada potongan-potongan ketika Ki Seno Nugroho sedang pentas. Kebanyakan pas goro-goro atau limbukan. Wah pas banget ini. Kemudian menjadi senang menonton Ki Seno Nugroho, kadang nonton live-nya di streaming youtube. Nonton ini jika tidak berakhir pulas maka di tengah tidur nanti di goro-goro bangun. Sebetulnya tidak sepenuhnya menonton karena kadang hanya mendengarkan, sesekali melirik.

Kekuatan Ki Seno menurut saya pada kemampuan ber-1000 suara. Suara Bagong yang sedang marah dengan suara Bagong yang sedang kenes saja beda banget. Apalagi suara Pandita Durna atau Werkudara, wah ya jelas beda banget. Dan itu konsisten. Ini sebabnya mendengarkan youtube Ki Seno juga sudah cukup mengerti apa tokoh siapa yang sedang bicara. Jika nonton langsung maka terlihat dalang akan menggerakkan tangan wayang yang sedang bicara. Itu petunjuk bagi penonton. Nah bagi dalang seperti Ki Seno yang mampu ber-1000 suara, mendengarkan saja sudah cukup mengenali itu suara siapa.

Ki Seno juga banyak membuat lakon carangan, kreatif sekali. (Atau ketika wayang climen Ki Seno mengaku tidak punya banyak yang bisa diceritakan karena penanggap kurang berdiskusi sehingga cerita maunya mengarah kemana tidak terlihat). Betul juga bila dibilang Ki Seno adalah dalang pesanan.

Bahwa sinden dia juga cantik-cantik tentu merdu suaranya, gandem marem, bisa kenes jika diperlukan. Oriza atau Tatin, duh kenes banget kalau sedang kenes tapi begitu serius menembang bisa hilang itu kenesnya. Pengrawit, niyaganya juga piawai banget. Tapi tidak sekali dua Ki Seno mengkoreksi tabuhan pangrawit maupun tembang sinden. Meskipun pasti mereka sudah berlatih, tapi koreksi pas pertunjukan itu beneran menambah pengetahuan baru bagi saya yang buta notasi suara gamelan. Kita jadi tahu ada yang keliru hitungan atau jatuhnya suara sehingga tidak sinkron dengan langkah Bagong terbirit-birit misalnya.

Memperhatikan tayangan live streaming Ki Seno yang bisa mencapai lebih 20ribu penonton memang fenomenal. Ki Seno berhasil mengajak anak muda, mungkin terbatas Jawa, untuk kembali nonton wayang. Ki Seno berhasil memanfaatkan teknologi dengan baik. Ketika pandemi, ketika pertunjungan wayang dilarang, Ki Seno membuat tayangan wayang climen. Pertunjukan tanpa penonton (ada tapi terbatas) dengan durasi 2-3 jam telah cukup mengobati kerinduan akan ke-ngawur dan kementhus-an Bagong. Ki Seno yang sangat perhatian pada tim semua, yang setahu dia tidak punya penghasilan lain kecuali jadi sinden atau pangrawit di pertunjukan Ki Seno, sehingga lumayan bisa mendapatkan hasil dari wayang climen itu. Hingga akhirnya suatu hari.

Ketika pagi itu mendapat berita Ki Seno meninggal. Sedihnya luar biasa. Jika Anda mau merasakan kesedihan yang sama mungkin bisa menonton di youtube saat peti jenasah Ki Seno diangkat menuju ambulance. Saat itu diiringi gending: Ladrang Gajah Seno. Gending yang diciptakan Ki Joko Porong khusus untuk Ki Seno, biasanya dimainkan setelah jejeran, awal dimulai wayang. Perhatikan saat-saat gending itu akan berakhir. Emosional sekali. Tak terasa menetes air mata.

Ki Seno Nugroho, tempatmu wayangan di Surga terbaik bersama orang-orang terkasih. Doakan kami juga bisa sepertimu: menabur kebaikan setiap waktu dengan hal yang kami bisa. Bolo Seno. Tabik.

Koreksi sedikit tentang gending pengiring dan siapa penciptanya. Matur nuwun Mas K. Adi Purwanto @adipurwa74. 05:11:2020 18:30

Sebuah Usaha Memahami Buku Klasik

Resensi Buku Berjudul: Diskursus & Metode, Rene Descartes (Terjemahan) terbitan IRCiSoD 2020

Mengingat blog ini tanpa gambar, silakan klik di situs penerbitnya untuk melihat cover bukunya: https://divapress-online.com/portal/detail_buku/diskursus-metode

Sebuah janji harus ditepati, begitu pula janji untuk menulis resensi atas buku-buku yang sudah dibaca. Kali ini buku berjudul: Diskursus & Metode – Mencari Kebenaran dalam Ilmu-Ilmu Pengetahuan, karya Rene Descartes, terjemahan terbitan IRCiSod Yogya 2020. Edisi lama pernah terbit tahun 2015, begitu penjelasan di buku ini.

Ini termasuk buku klasik. Seperti buku klasik lain, pembaca awam (minimal saya) tidak mudah membaca dan berusaha mengerti apa yang dimaksud penulis. Banyak hal yang menyebabkan begini, salah satunya konteks waktu. Sebuah tulisan, apalagi buku, selalu mengandung konteks waktu pada saat itu ditulis. Penyebab lain, masalah bahasa. Penerjemahan selalu mengandung kelemahan untuk bisa mengalihbahasakan dengan baik, dengan pengertian penuh, dengan tetap berpegang teguh dengan apa yang dituliskan. Namun karena tidak menguasai bahasa asli penulis, maka setiap usaha penerjemahan akan tetap bermanfaat.

Soal konteks waktu, Pengantar Penerjemah dan Pengantar Edisi Ingris, lumayan membantu. Iya, tidak lupa buku ini diterjemahkan dari naskah Inggris sedangkan Descartes sendiri menulis dalam bahasa Perancis. Bahkan penerjemah Ahmad Faridl Ma’aruf membantu sekali untuk mengerti potongan ‘cogitu ergo sum‘ yang sangat terkenal dari Descartes. Catatan kritisnya tentang ‘berpikir’ (cogito) dan ‘meragu’ (dubito) membantu kita meletakkan konteks jaman dengan lebih baik. Ajakan Rene Descartes agar melalui pengetahuan menjadi pangeran yang gilang gemilang dengan cahaya ilmu dan menjadi penguasa dunia mendapat kritikan tajam.

Prinsip cogitu ergo sum membuka peluang bagi munculnya dominasi medium yang di masa Rene Descartes adalah ilmu pengetahuan sedang di masa sekarang adalah media. Seperti yang kita lihat di jaman internet ini media tidak hanya melayani penyampaian objek ke subjek tetapi malah menanipulasinya. Tulisnya: Potensi media untuk memanipulasi realitas di luar subjek (res cogitans) dalam media (informasi dan telekomunikasi) massa, berkembang menjadi kesanggupan untuk membangun realitas-realitas baru yang bukan potret kenyataan sehari-hari yang dimanipulasi, melainkan berupa kehidupan yang telah dirumuskan dan dicipta ulang dalam cara baru (hal. 13).

Pengantar dari Edisi Inggris lebih menggambarkan konteks ditulisnya buku itu oleh Rene Descartes. Catatan pendek yang membantu memahami suasana kebatinan sehingga misalnya sebuah bukunya yang selesai ditulis tahun 1628 tetapi baru diterbitkan setelah kematiannya. Sepertinya mempertimbangkan pelarangan Galileo Galilei oleh otoritas Gereja Katolik Roma terkait dengan buku dan pandangannya yang berbeda dengan keyakinan. Rene Descartes setuju dengan pandangan Galileo dan berbeda dengan otoritas. Buku tipis ini dilengkapi ringkasan Tentang Penulis secara kronologis dari kelahiran 31 Maret 1597, kegiatan Rene Descartes termasuk terbitan bukunya, hingga meninggal 11 Februari 1650.

Seperti ditulis di awal, saya agak kesulitan membaca tulisan klasik seperti ini. Pun sudah dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia. Di internet bertebaran terjemahan buku ini. Bermacam cara dilakukan orang untuk membantu memahami dengan baik maksud tulisan Rene Descartes ini. Ada yang memberikan catatan kaki (yang sangat banyak dan panjang), ada yang menambahkan titik (.) agar pemahanan bisa lebih baik atau menambahkan paragraf agar lebih jelas. Salah satunya di sini: https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/descartes1637.pdf

Seperti penulis klasik lain, bahkan dari penulis Yunani sebelum Masehi, banyak yang menulis karena mimpi-mimpi yang diterimanya. Ketika ilmu pengetahuan belum seperti sekarang, empirisme yaitu pengalaman memang memegang peranan penting. Bahkan metode Platon dengan terus bertanya juga merupakan jalan mencari pengetahuan, menyingkapkan apa yang ada ditemui di alam semesta, di kehidupan sehari-hari. Cogito ergo sum itu muncul dari sebuah perenungan sederhana: saya dapat membayangkan seolah-olah saya sama sekali tidak memiliki badan dan tidak ada dunia atau pun ruang tempat saya berada, tetapi saya tidak dapat beranggapan bahwa saya tidak ada, bahkan sebaliknya: kenyataan bahwa saya meragukan segala sesuatu justru membuktikan dengan jelas dan pasti bahwa saya ada. Sebaliknya, seandainya saya berhenti berpikir, walaupun hal lain yang saya bayangkan memang benar ada, saya tidak mempunyai alasan apa pun untuk menyatakan bahwa saya ada. (hal 67) Nah kayak gitu panjangnya kalimat Descartes setelah diterjemahkan. Pun terjemahan bahasa Inggris (lihat link di atas) juga agak mbulet begitu.

Dalam risalah ketiga, yang diberikan tambahan judul: Beberapa Kaidah Moral yang Didasarkan atas Metode Kesangsian, ada hal yang menarik. (Judul ini aslinya ada di bagian depan ketika Descartes menganggap risalahnya terlalu panjang sehingga membagi dalam enam bagian.) Rene adalah seorang yang moderat, minimal dalam pengakuannya bahwa kepatuhan terhadap undang-undang dan adat istiadat sambil berpegang teguh pada agama berpedoman pada pendapat yang paling moderat dan yang paling jauh dari ekstrem (hal 54).

Rene Descartes belajar di kolese yang diampu oleh Jesuit sehingga tidak kaget kalau saja dituliskan begini: Dengan berpedoman pada pepatah ‘mengusahakan yang terbaik dari keadaan yang tidak baik’, kita tidak akan lebih menginginkan keadaan sehat, kalau sedang sakit; atau tidak akan lebih menginginkan kebebasan, kalau kita sedang mendekam dalam penjara. Kita pun tidak berhasrat memiliki tubuh yang terbuat dari bahan yang tidak gampang rusak seperti berlian, ataupun mempunyai sayap untuk terbang seperti burung. (hal 58) Bagi yang mempelajari spiritualitas Ignatian tentu akan teringat warisan Ignatius Loyola ini.

Jadi bermanfaat tidak buku ini? Jawabannya sudah pasti: setiap buku yang diterbitkan selalu lebih bermanfaat dari pemikiran yang tidak pernah dituliskan apalagi diterbitkan sebriliant apa pun pemikiran itu. Bahwa membaca buku ini perlu waktu dan kesediaan untuk berhenti dan berpikir sedikit untuk mengerti apa maksudnya, itu sudah pasti. Membaca buku memang kegiatan untuk mau berbagi pandangan atau memahami (pandangan) orang lain.

Jadi, bacalah buku ini (juga buku-buku yang lain). Tabik.

House for Sale

Setiap kita pasti punya lagu kenangan. Bahkan tidak cuma satu. Banyak. Nanti deh cerita soal lagu Release Me. Sebuah kenangan konyol jaman kelas satu SMA. Nanti deh dituliskan.

Kali ini cerita tentang lagu House For Sale. Silakan gugling buat cari informasi soal lagu ini. Sebuah lagu lawas, yang melodinya enak didengarkan. Dangkadang tetiba berguman dendang lagu ini lirih. Tapi bukan keindahan melodi atau mudahnya didendangkan sehingga jadi cerita ini.

Bapakku seorang pensiunan pegawai kantor pertanian daerah. Pensiun dini tahun 1970an karena tidak tahan ditekan politik. Aspirasi pegawai negeri mesti ke Golkar. Katanya, waktu itu masih kecil banget jadi gak ngerti cerita lengkapnya. Tapi ini cerita tak terkait politik.

Pensiun dini membuat Bapak mesti punya usaha. Ya mesti karena pensiunan gak mungkin membiayai anaknya yang jumlahnya 10 yang hidup. Yang sudah meninggal gak perlu biaya. Usahanya penggilingan padi (dan warung kelontong ditunggu Ibu). Ada juga sih ayam petelur dan pedaging, tapi itu sambilan saja. Usaha tentu bisa maju jika tidak hanya mengandalkan modal sendiri, juga dari utang. Di sinilah mulai cerita kenangan.

Awalnya usaha Bapak dibantu keluarga. Tapi jadi kisruh ketika melihat usaha berhasil dan mereka hendak menguasai penggilingan padi. Bapak ambil keputusan: utang bank buat melunasi utang saudara. Masuklah itu sertifikat rumah ke bank.

Namanya juga usaha, ada naik turun. Suatu ketika cicilan bank gak lancar, bahkan mandeg. Usaha penagihan dari bank ya bertubi-tubi. Tapi memang gak ada uang buat melunasi.

Suatu saat, kelas 2 atau 3 SMP, siang-siang sepulang sekolah yang panas, di rumah dipasang pengumuman: RUMAH DIJUAL OLEH BANK XXXX. Terpukul banget kami dengan pengumuman itu. Terbayang, rumah tempat kami lahir, besar dan penuh kenangan mesti dijual. Berpisah. Sedih. Nangis di rumah. Malu juga. Campur aduk.

Merasakan ‘and tomorrow some strangers will be climbing up the stairs‘, itu mengerikan. Merusak kenangan banget.

Entah usaha Bapak gimana, sekira seminggu papan pengumuman itu sudah dicopot. Tidak terlalu ingat waktunya, tapi rasanya itu sebentar. Tapi ingatan soal ketakutan kehilangan rumah dan kenangannya menetap. Jadi tergambar di lagu berjudul House For Sale tadi. Sampai sekarang, tidak pernah tega melihat tulisan: RUMAH INI DIJUAL, di rumah-rumah yang saya kenal penghuninya.

Cerita ini dipicu pertanyaan teman sekolah yang tidak ketemu lagi rumah kidul pasar khewan (begini dulu alamat rumahnya). Rumahnya masih ada, jadi rumah keluarga bersama. Kenangannya masih tersimpan di sana, meski kami jarang mengunjunginya. Apalagi di masa pandemi ini. Tabik.